6305 - Boligforliget

Fredag den 4. november blev der indgået boligforlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, og hovedindholdet er:

 • Der udmøntes yderligere 2,1 mia.kr. fra Landsbyggefonden til medfinansiering af det almene nybyggeri i årene 2005 og 2006.
 • Den kommunale grundkapital forbliver på de nuværende 7 pct. i 2006.
 • Landsbyggefondens renoveringsramme forøges med 625 mill.kr. i 2006 til i alt 2.125 mill.kr., og heraf skal mindst 100 mill.kr. anvendes til tilgængelighedsfremmende foranstaltninger.
 • Landsbyggefonden får i 2006 mulighed for at disponere 600 mill.kr. i problemramte områder, og heraf skal 200 mill.kr. disponeres til målrettede huslejenedsættelser.
 • En ny permanent salgsordning i problemramte områder, hvorefter boligorganisation og kommune kan aftale kriterier for hvilke grupper, der kan sælges til for at styrke beboersammensætningen. Landsbyggefonden kan beslutte, at et evt. provenu kan anvendes i boligområdet som led i en helhedsplan. Salget forudsætter enighed mellem boligorganisation, kommune og afdeling.
 • Mulighed for etablering af erhverv og institutioner i eksisterende boligafdelinger ved udlejning gennem et skattepligtigt selskab. Mulighed for i begrænset omfang at udvide eksisterende erhvervsarealer med ministerens godkendelse.
 • Der etableres hjemmel til at opsige lejere ved ombygning til erhverv.
 • Kommunerne får mulighed for at yde et skattefrit flyttetilskud for at fremme fraflytning fra en afdeling.
 • Tilkendegivelse om, at der tages initiativ til en generel modernisering og ajourføring af sideaktivitetsreglerne for at sikre smidig og effektiv drift og administration af især problemramte områder.
 • Mulighederne for at godkende nedrivninger lempes. Nedrivning skal fortsat ske som led i en helhedsplan og besluttes af boligorganisationen og godkendes af kommunen og ministeriet. Finansieringen skal også fortsat ske efter gældende praksis.
 • Der skal etableres en landsdækkende, internetbaseret boligportal, hvor det skal være muligt at søge på almene boliger ud fra oplysninger om beliggenhed, udlejningsregler, anslået ventetid m.v. Portalen skal finansieres og drives af Landsbyggefonden.
 • Iværksættelse af en landsdækkende informationskampagne om almenboliglovens udlejningsregler.
 • Udredningsarbejde om "Fremtidsperspektiverne for en mere selvbærende almen sektor" . Udredningen skal ske i et tværministerielt arbejdsudvalg, hvortil der er tilknyttet en følgegruppe med repræsentanter fra " boligorganisationerne, kommunerne, lejerne og faglig ekspertise". Udvalget skal aflægge rapport inden 1. juni 2006.

Efter indgåelsen af forliget udsendte BL en pressemeddelelse, hvor det blev konstateret, at forliget er bedre end det oprindelige udspil fra regeringen, men det er fortsat uacceptabelt, at regeringen inddrager betydelige midler fra Landsbyggefonden til at finansiere det almene nybyggeri. Samtidig blev der udtrykt håb om, at der vil være en åben og fordomsfri dialog, når det nye udvalg skal trække de lange streger for den almene sektors fremtid - både hvad angår frihed, forenkling, finansiering, ghettoindsatsen og boligsociale opgaver.

Fredag den 11. november har ministeriet udsendt et høringsudkast af lovforslaget "Den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering", som skal implementere de mange punkter i boligforliget. Der er høringsfrist til torsdag den 17. november, hvorefter BL's høringssvar vil være på BL's hjemmeside www.bl.dk.

Boligaftalen, BL's pressemeddelelse og høringsudkast til lovændringer kan findes på BL's hjemmeside, www.bl.dk, ved at vælge portalen "Spillet om beboernes milliarder" under området "Boligpolitik".

Når de mange forslag er endeligt vedtaget, vil der blive informeret nærmere herom.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her