5805 - Nyt om moms og lønsumsafgift - flyttesyn m.v

Som følge af Landsskatterettens kendelse af 18. maj 2005, bl.a. om flyttesyn , som BL var og er enige i, og som tidligere har været omtalt i BL Informerer nr. 28 og 34 af 24. maj og 17. juni 2005, har Told- og Skattestyrelsen set sig nødsaget til på nogle punkter at æ ndre sit cirkulære, TSS 2005-8 af 22. februar 2005, om præcisering af den moms- og lønsumsafgiftsmæssige behandling af almene boligorganisationer og deres afdelinger. Told- og Skattestyrelsen har så ledes nu også selv vurderet, "at den praksis på området som kommer til udtryk i cirkulærets pkt. 11 ikke kan opretholdes". Det fremgik nemlig af pkt. 11 , at en boligorganisations såkaldte leverancer til de enkelte afdelinger bestående i, at boligorganisationen forestår selve synet af lejlighederne i forbindelse med fraflytning, herunder bestilling og koordinering af håndværkere samt udfyldelse af synsrapport, må anses som momspligtige viceværtydelser.

Told- og Skattestyrelsen har derfor den 19. september 2005 udsendt et nyt TSS-cirkulære 2005-22 om ændring af det oven for nævnte TSS-cirkulære 205-8 og bl.a. henvist til Momsvejledningen 2005-2 D.11.8. og Lønsumsafgiftsvejledningen 2005-2 B.1.1.5.

Told- og Skattestyrelsen har meddelt BL, at kendelsen ændrer denne praksis således, at boligorganisationens "leverancer" til de enkelte afdelinger, bestående i at boligorganisationen forestår selve synet af lejlighederne i forbindelse med fraflytning, herunder bestilling og koordinering af håndværkere samt udfyldelse af synsrapport, skal anses som administration af fast ejendom (læs: for andre), der er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, og omfattet af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

Hvis der - mod forventning - findes medlemmer, der tidligere har indbetalt moms af synet af lejlighederne, kan og bør man selvsagt og hurtigst muligt anmode den regionale told- og skattemyndighed om tilbagebetaling . Det må anbefales, at anmodningen udformes i samråd med revisor/advokat.

De nævnte cirkulærer m.v. kan ses i deres helhed på Skats hjemmeside, skat.dk.

Betydningen for medlemmerne af dette ændringscirkulære er så ledes ret begrænset, idet cirkulæret alene udvider begrebet " momsfri administration" af fast ejendom i forhold til Told og Skats egen tidligere opfattelse af sådanne flyttesyn. Og som følge af Told og Skats såkaldte flerhedssynspunkt mellem boligorganisation og afdelinger/ejendomme fører dette efter Told og Skats opfattelse til momsfrihed, men til gengæld skal der i alle tilfælde betales lønsumsafgift for sådanne såkaldte "flyttesynsydelser", hvis den person, der udfører synet m.v., er ansat i selve boligorganisationen. Er personen formelt ansat i afdelingen, skal der heller ikke efter Told og Skats opfattelse betales lønsumsafgift.

Flyttesyn m.v. udføres i den almene sektor oftest af ejendomsinspektører , der normalt stadig er ansat i boligorganisationen eller hos administrationsselskabet, og dette mener vi ikke, der bør ændres på, selvom en overførelse til afdelingerne kan føre til sparet lø nsumsafgift, allerede før de principielle Landsskatteretssager og eventuelle retssager er endeligt afgjort. Besparelserne ville i givet fald være begrænsede, og generelt kan BL ikke anbefale, at disse opgaver og ansatte formelt overføres til afdelingerne. Såfremt opgaverne allerede udføres af ejendomsfunktionærer , der efter den 1. juli er blevet overført til afdelingerne, skal der naturligvis hverken betales moms eller lønsumsafgift - heller ikke efter Told og Skats opfattelse.

Det skal endelig kraftigt understreges, at BL fastholder sin fortolkning af den omtalte Landsskatteretskendelse, således som sket i BL Informerer nr. 28 og 34. Heraf ses, at Told- og Skattestyrelsen og BL stadig er helt uenige om den grundlæggende juridiske struktur i den almene sektor, og dette er formentlig grunden til, at Told og Skat overhovedet ikke sondrer mellem de 2 hovedformer for almene boligorganisationer, nemlig på den ene side de "almindelige" med tilhørende afdelinger og på den anden side administrationsselskaberne, det vil sige forretningsfø rerselskaberne og de almene andelsselskaber, der normalt ikke har egne afdelinger/ ejendomme.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her