0205 - Vedrørende Ejendomsfunktionærer og alkoholpolitik

Der har på det danske arbejdsmarked længe været diskussion om, hvor meget en arbejdsgiver via ledelsesretten må bestemme vedrørende brug af alkohol på en arbejdsplads.

Der har de sidste år været et par voldgiftsafgørelser på det private arbejdsmarked, hvor bl.a. højesteretsdommere har været opmænd. Konklusionen er, at arbejdsgiverens ledelsesret er indskrænket i de pauser, hvor der ikke betales løn. Kan virksomheden dokumentere en særlig driftsmæssig begrundelse, kan den dog indføre alkoholforbud i disse situationer.

Det vil sige, at medarbejderne som udgangspunkt har lov til at drikke 1 øl i deres frokostpause.

For den almene sektor blev dette ligeledes stadfæstet i en voldgiftsafgørelse for nylig.

En større boligorganisation havde formuleret en alkoholpolitik i ansættelseskontrakterne med ejendomsfunktionærerne. Alkoholbestemmelsen indeholdt et total forbud mod rusmidler på boligorganisationens matrikelnumre. ESL, ejendomsfunktionærernes fagforening, anlagde derfor en sag på spørgsmålet om arbejdsgiverens ret til at opretholde et totalt alkoholforbud på en arbejdsplads, når medarbejderne selv betalte deres frokostpause.

Opmanden mente ikke, at den almindelige holdning til spiritus i arbejdstiden endnu er nået så vidt, at et totalforbud mod indtagelse af alkohol kan indføres af arbejdsgiveren mod medarbejdernes direkte protest, og han henviste også til de tilsvarende voldgiftsafgørelser på det private arbejdsmarked.

Opmanden erklærede herefter følgende om alkohol(politik) i boligorganisationerne:

  • En ejendomsfunktionær har ret til i sin egenbetalte frokostpause at indtage 1 øl (Skatteklasse A). Boligorganisationen er berettiget til at fastsætte nærmere regler for, hvorledes dette må ske, herunder hvor det må ske.
  • En ejendomsfunktionær må ikke færdes på restauranter og værtshuse med alkoholudskænkning eller indtage alkohol i det offentlige rum, såfremt ejendomsfunktionæren er iført boligorganisationens tøj.
  • I øvrigt må indtagelse af alkohol ikke finde sted under arbejdet, og ejendomsfunktionæren må ikke møde beruset ved arbejdstidens begyndelse.


Det er værd at bemærke, at ovennævnte bestemmelser alene gælder den situation, hvor arbejdsgiver og de ansatte ikke er enige om en alkoholpolitik. I de boligorganisationer, der gennem en aftale med medarbejderrepræsentanter i virksomhedsnævnet eller samarbejdsudvalget har udarbejdet en alkoholpolitik, som begge parter er enige om, gælder denne politik fortsat.

Hvis en ejendomsfunktionær tilsidesætter retningslinerne i en alkoholpolitik, vil det kunne medføre advarsel eller - afhængig af grovheden i overtrædelsen - opsigelse eller bortvisning.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her