Kurset Energi- og RessourceAmbassadør uddannelsen

Beskrivelse af projektet

Kurset er et tilbud til driftsmedarbejdere i KAB-fællesskabet, som har interesse i at arbejde med tiltag indenfor bæredygtighed. Kurset bygger videre på kurser i grundlæggende varmeteknik, hvor medarbejderen opnår kendskab til opbygningen af de varmetekniske installationer i ejendommene. Kurset klæder medarbejderne på til dialog med beboerrepræsentantskabet om en bred indsats indenfor klima- og bæredygtighedstiltag lokalt i den enkelte ejendom. Gennem kursets fem moduler, samt hjemmeopgaver mellem kursusdagene, stilles der krav til deltagernes engagement og deltagelse i kursusforløbet. Vi arbejder målrettet med små hold, hvori der er tæt dialog mellem kur-susdeltagerne og underviserne (maksimalt 12 deltagere på hvert hold).

Sådan opfylder projektet de generelle kriterier

Hvordan har Projektet eksempelværdi?
Hidtil har vi haft 36 deltagere fra i alt 350 boligafdelinger, så der er potentiale for flere kurser indenfor KAB-fællesskabet. Den almene sektor er organiseret nogenlunde på samme måde overalt i landet, og arbejdet med bæredygtighed er kun lige begyndt. KAB administrerer ca. 50.000 ud af i alt ca. 500.000 almene boliger. Dette kursus kan give inspiration til lignende kurser i branchen.

Hvordan bidrager projektet til samfundet?
Projektet gør boligorganisationerne bedre i stand til at tage konkret handling ift. klimaudfordringerne. Lokale klimaprojekter er nødvendige for at nå samfundets målsætninger (på kommunalt, regionalt, nationalt, EU- og globalt niveau). Ca. 1/3 af Danmarks bruttoenergiforbrug går til opvarmning af bygninger - den almene boligsektor står for en stor del af dette. Omstilling til fossiluafhængighed kræver, at den eksisterende bygningsmasse effektiviseres og omstilles til bæredygtig energiforsyning.

Hvilken værdi eller resultater har projektet skabt?
Vi har gennemført tre kursusforløb for i alt 36 deltagere. 22 har gennemført hele kurset og 18 har modtaget kursusbevis. Blandt de resterende har fire medarbejdere efterfølgende fået hjælp til at gennemføre de manglende analyser. Der har generelt været stor tilfredshed med kurset fra deltagerne. Kurset er også med til at styrke KAB’s samlede indsats for bæredygtighed – et af tre højt prioriterede områder i KAB´s nuværende strategi, og der er derfor defineret konkrete målsætninger for indsatsen. 

Sådan opfylder projektet de fagspecifikke kriterier

Hvordan har projektet sikret en billigere drift?
Kurset har primært fokus på varme, vand og ventilation, områder hvor der ofte er gode muligheder for at gennemføre rentable ændringer i anlæg og drift. Endvidere på gennemførelse af andre klimatiltag på en økonomisk rentabel måde, og en helhedsorienteret tilgang til at prioritere mellem mange ”konkurrerende” tiltag. Nogle afdelinger i KAB bruger op til tre gange så meget varme pr. m2 som de bedste, selv blandt ejendomme opført i samme periode. Kursusdeltagelse skaber ikke i sig selv besparelser - større tiltag kræver, at beboerrepræsentantskabet beslutter sig for at gennemføre det. Opkvalificering af driftsmedarbejdere er dog et vigtigt første skridt i at opnå besparelser og at bringe boligafdelingen op på niveau med de bedste eller bedre.

Hvordan forbedrer projektet serviceniveauet?
Kurset forbereder interesserede medarbejdere til dialogen med afdelingsbestyrelsen om fremtidige bæredygtighedsprojekter i den enkelte ejendom. Energi- og RessourceAmbassadøren bliver parat til at tale med om en bred vifte af klimatiltag og til at sætte de enkelte tiltag ind i en sammenhæng. Medarbejderne bliver samtidig klædt fagligt bedre på til det konkrete samarbejde med projektledere, rådgivere, entreprenører, håndværkere m.fl.

Hvordan styrker projektet organisationen?
Kurset har klædt medarbejderne på til at arbejde proaktivt og helhedsorienteret med klima- og ressourceindsatser i boligorganisationerne. Endvidere er der skabt et forum, hvori deltagerne kan sparre med hinanden. Dette forum påtænkes videreført som en form for uformelt netværk. Yderligere er indsatsen med til at forankre viden i KAB-fællesskabet, således af nye medarbejdere hurtigt kan komme på omdrejningshøjde.

Hvordan styrker projektet de faglige kompetencer?
Kurset giver deltagerne viden om og et helhedsorienteret blik på:
- Energi- og ressourceambassadørens rolle
- De nyeste lovmæssige krav indenfor energi- og ressourcebesparelser
- Klimaskærm og teknik - Varmecentralens komponenter - styring og regulering
- Varme- og vandinstallationer - tilstand og fremtidssikret vedligeholdelse
- Ressourcebesparende foranstaltninger
- Indeklimaaspekter
- Faktiske forhold i deres egne boligafdelinger
- Hvad klager beboerne over?
- De store sammenhænge: hvad bliver fremtidens energiteknologi og -system?

Billeder fra projektet

Fotos: KAB

 

 

FAKTA

Organisation og afdeling:
KAB

Kontaktperson:
John Kepny-Rasmussen

Organisationens officielle mailadresse:
kab@kab-bolig.dk

Projektets startdato:
01.01.2016

Projektets slutdato:
29.05.2017

Projektets adresse:
KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS