Projekt Børnedemokrati i almene boligområder

Beskrivelse af projektet

AKB, Rødovre Ved Milestedet har i 2015-2016 gennemført et pilotprojekt, med inddragelse af børn i udviklingen af boligområdet, hvor en række metoder til inddragelse af børn blev afprøvet bl.a. klubmøde på den lokale skole og fotosafari i boligområdet. I 2017-2019 udbredes erfaringerne, i et udviklingsprojekt med støtte fra VELUX FONDEN, til tre nye boligafdelinger på tværs af landet. I de nu fire boligafdelinger, fra fire forskellige boligorganisationer, skal børneinddragelsesmetoder testes og videreudvikles. Der arbejdes med at det enkelte barn skal have indflydelse på eget liv i boligområdet. Børnedemokratiet skal gøre det muligt for børnene at komme til orde med henblik på at etablere løsninger, der skaber bedre boligområder for alle.

Sådan opfylder projektet de generelle kriterier

Hvordan har Projektet eller aktiviteten eksempelværdi?
Erfaringerne fra pilotprojektet har vist, at der er et stort potentiale for at teste og videreudvikle Børnedemokrati på tværs af landet. Børnedemokrati kan være med til at modernisere beboerdemokratiet, så det er levedygtigt mange år frem. At være børnedemokrat i et boligområde kan øge børns selvværd og demokratiske kompetencer. Derfor vil der i udviklingsprojektet fra 2017-2019 blive udviklet et værktøj, der fremadrettet skal gøre arbejdet med Børnedemokrati i almene boligafdelinger enklere.

Hvordan bidrager projektet eller aktiviteten til samfundet?
Børnedemokrati kan medvirke til, at børn i de almene boligområder kan vokse op og se sig selv som ligeværdige medborgere i (lokal-) samfundet. Børnedemokratiet kan virke fremmende for integrationen, da børnene får mulighed for at blive en del af et positivt fællesskab. Som børnedemokrat øges også børnenes demokratiske kompetencer, engagement og ejerskab for boligområdet og de lokale samarbejdspartnere kan opleve, at boligområdet plages mindre af uro og hærværk fra boligområdets egne børn.

Hvilken værdi/ resultater har projektet eller aktiviteten skabt eller leveret?
I pilotprojektet er børnenes selvværd og demokratiske dannelse øget. Det er afdelingsbestyrelsen og driftspersonalet, der er de bærende kræfter i børnedemokratiet samtidig med at det tværfaglige samarbejde på tværs af bolig- og lokalområde er essentielt for succes. I Ved Milestedet er der fx et tæt samarbejde med den lokale skole og klub/SFO. I pilotprojektet har ca. 50 børn deltaget i børneinddragelsesaktiviteterne og i udviklingsprojektet forventes det at i alt ca. 160-320 børn deltager.

Sådan opfylder projektet de fagspecifikke kriterier

Hvordan har projektet eller aktiviteten afprøvet nye måder at inddrage beboerne i beslutningerne på?
Formålet med pilotprojektet har været at opnå praksiserfaring med inddragelse af børn i almene boligafdelinger, og der er gennemført fem børneinddragelsesaktiviteter. En af aktiviteterne har været at børnedemokraterne har mødt afdelingsbestyrelsen. Her ønskede børnene opbakning til en konkret idé omkring indretning af et skovareal i boligområdet. Det var utroligt lærerigt for børnene at skulle fremlægge en idé og gå i dialog med afdelingsbestyrelsen. Samtidig fik afdelingsbestyrelsen øjnene op for, at de også kan have gavn af at inddrage børnene i beslutninger, omkring boligområdet. En anden aktivitet ”Fotosafari” gav driftspersonalet og afdelingsbestyrelsen viden om børnenes syn på boligområdet via børnenes egne fotos og fortællinger.

Hvordan styrker projektet eller aktiviteten en bredere og mere mangfoldig deltagelse i beboerdemokratiet?
Inddragelsen af børn fra boligområdet skaber en mere mangfoldig deltagelse i beboerdemokratiet i boligområdet, da børnene ofte ser boligområdet ud fra en anden vinkel end de voksne. Børn besidder en idérigdom og engagement, der kan bidrage til at udvikle både boligområderne og beboerdemokratiet i en positiv retning. Samtidig kan børnedemokratiet være med til at skabe interesse for beboerdemokrati blandt børnenes forældre. I udviklingsprojektet sættes fokus på udvikling af metoder og værktøjer, der imødekommer forskellige grader af børneinddragelse, så der er mulighed for at inddrage børn, i forhold til de forskellige behov og muligheder både børnene og det enkelte boligområde rummer.

Hvordan styrker projektet eller aktiviteten det lokale fællesskab ?
I pilotprojektet har børnenes motivation for at være med dels været at det styrker fællesskabet mellem børn og voksne og dels muligheden for at få indflydelse på boligområdet. Tilbagemeldingerne er, at begge dele er blevet opfyldt. Børnene har fået et bredere voksennetværk i området både i forhold til driftspersonale og afdelingsbestyrelse. Derudover har børnedemokraterne sat aktiviteter i gang, som har engageret og involveret mange af områdets børn. Børnedemokratiet har også styrket fællesskabet mellem bolig- og lokalområde bl.a. via inddragelse af både den lokale skole og borgmesteren. En grundsten for successen har været det tætte samarbejde mellem ejendomslederen, afdelingsbestyrelsen samt ”Konradi –liv i og mellem husene”.

 

 

Billeder fra projektet

 

 


Børnedemokrater fra Ved Milestedet møder Rødovre Kommunes borgmester Erik Nielsen. Fotograf Lars Bertelsen


Børnedemokrater fra Ved Milestedet møder Rødovre Kommunes borgmester Erik Nielsen. Fotograf Lars Bertelsen


Børnedemokrater fra Ved Milestedet og holdet bag pilotprojektet. Fotograf Lars Bertelsen


Børnedemokrater fra Ved Milestedet møder samarbejdspartnere fra testafdeling 17 - Elmelunden fra CIVICA. Fotograf Stine Konradi


Børnedemokrater fra Ved Milestedet møder samarbejdspartnere fra testafdelingerne i Håndværkerparken, afdeling 44 og 46 fra FOB. Fotograf Stine Konradi


Samarbejdspartnere fra testafdelingerne 40, 41, 42 og 44 fra Himmerland Boligforening. Fotograf Bestyrelsesmedlem

FAKTA

Organisation og afdeling:
AKB, Rødovre, Ved Milestedet

Kontaktperson:
Adm. direktør Jens Elmelund, KAB

Organisationens officielle mailadresse:
kab@kab-bolig.dk

Projektets startdato:
01.01.2015

Projektets slutdato:
31.12.2019

Projektets adresse:
Lillekær 2, 1. th, 2610 Rødovre

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS