Søger du bolig? - Klik her

Bidrag til arbejdskapital og henlæggelse til dispositionsfond

Efter § 36 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. med senere ændringer, kan boligorganisationen beslutte, at afdelinger skal indbetale bidrag til arbejdskapitalen. Bidraget kan højst udgøre 144 kr. pr. lejemålsenhed indtil arbejdskapitalen for boligorganisationen som helhed udgør 2.786 kr. pr. lejemålsenhed. Hvis arbejdskapitalen overstiger dette beløb, ophører bidraget. Hvis arbejdskapitalen nedbringes under dette beløb, kan der på ny indbetales årlige bidrag

De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april måned 2009 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned. 

Af § 40 i samme bekendtgørelse – ændret d. 1/4 2013 - fremgår, at afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden årligt skal udgøre 544 kr. pr. lejemålsenhed, indtil fonden i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør 5.434 kr. pr. lejemålsenhed. Hvis fondens saldo overstiger dette beløb, ophører de årlige henlæggelser. Hvis fondens saldo nedbringes under dette beløb, foretages på ny årlige henlæggelser.

De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april måned 2012 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned.

Oprettet: 13. aug. 2015, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS