Søger du bolig? - Klik her

Spørgsmål og svar

Hvordan informerer boligorganisationen den enkelte medarbejder om en selvvalgt uddannelse?
Bestyrelsen i kompetencefondene ESL og 3F har udarbejdet en tekst, som boligorganisationerne kan anvende for at tilskynde medarbejderne til at søge om selvvalgt uddannelse. Hent teksten her

Kompetencefondene
 giver ansatte under overenskomsterne med HK, Faglig Puls, ESL og 3F mulighed for at uddanne sig i arbejdstiden og selv bestemme, hvilken uddannelse medarbejderne vil tage. Overenskomsterne giver ret til max 5, 7 eller 10 dage uddannelse om året.

Hvad er formålet med kompetencefondene?
At finansiere omkostninger ved selvvalgt uddannelse, herunder gebyrer, materialeudgifter, overnatning, fortæring og evt. transport. Lønkompensation inkl. pension gives tillige til Faglig Puls, ESL og 3F.

Hvor kommer pengene fra?
Fondenes midler indbetales hvert år af de organisationer, som er omfattet af overenskomsterne imellem BL og hhv. HK,  Faglig Puls, ESL og 3F.

Det årlige bidrag beregnes på baggrund af boligorganisationens egne indberetninger af antallet af medarbejdere og præsterede arbejdstimer. Foretag indberetning.

Hvem skal betale udgifterne?
Boligorganisationen skal lægge ud for alle udgifter relateret til en medarbejders uddannelse.

Når uddannelsen er fuldført, skal boligorganisationen (inden 3 måneder fra endt uddannelse) indsende dokumentation for afholdte udgifter, hvorefter omkostninger, der ligger inden for grænsen af det bevilligede beløb, refunderes til boligorganisationens Nemkonto.

Læs mere om indsendelse af dokumentation her.

Hvem kan søge?
Medarbejdere omfattet af overenskomsterne imellem BL og hhv. HK, Faglig Puls, ESL og 3F kan søge om tilskud, såfremt medarbejderen har minimum 9 måneders anciennitet. Det er en forudsætning, at boligorganisationen ikke er i restance med bidragsbetaling.

Hvordan søges der støtte fra kompencefondene?
Det er som udgangspunkt medarbejderen, der søger om støtte til en selvvalgt uddannelse. Det er en forudsætning, at boligorganisationen har givet lov til, at medarbejderen deltager i et uddannelsesforløb. 

Som medarbejder kan du læse mere og ansøge her

Skal ansøgningen motiveres?
Motivationen skal fremgå af kommentarfeltet i ansøgningsskemaet. For kurser udenfor positivlisten, vil der blive lagt vægt på medarbejderens motivation.

Hvilke uddannelser er støtteberettiget?
Alle kurser på positivlisten.

Der kan dog søges støtte til uddannelser, der ikke fremgår af positivlisterne, men i så fald behandles ansøgningen særskilt og efter særlige regler af kompetencefondenes respektive bestyrelser.

HK, Faglig Puls, ESL og 3F har separate positivlister, som der kan søges indenfor. Se positivlisterne her:

Positivliste for HK

Positivliste for ESL

Positivliste for 3F

Positivliste for Faglig Puls


Er BL's kurser tilskudsberettigede?
Nej, kurser udbudt af BL er ikke tilskudsberettigede.

Skal man have tilsagn om tilskud, før man påbegynder sin uddannelse?
Ja, selvom en ønsket uddannelse er på positivlisten, SKAL der foreligge skriftlig tilsagn fra Kompetencefonden, for at man kan være sikker på at få tilskud.

Hvad sker der, hvis den ønskede uddannelse ikke er på listen?
Hvis den ønskede uddannelse ikke er på positivlisten, behandles ansøgningen af kompetencefondenes respektive bestyrelser og der gælder særlige regler.

Skal et forløb have et minimum eller maksimum tidsforløb?
Der tildeles ikke midler til uddannelse, som varer mindre end en dag. Der kan tildeles midler til uddannelsesforløb på max 5, 7 og 10 dage afhængig af, hvilken fond der søges. Dog kan der også tildeles midler til uddannelser, som ikke afholdes som fulde dagskurser, men som aften-/fritidskurser, f.eks. Akademi- og Diplomuddannelser.

Er der beløbsgrænser for, hvor meget fondene dækker? Kompetencefondene har forskellige udgiftslofter for dækning af uddannelse.

HK støtter på følgende 2 måder:

  • Kurser på positivlisten (offentlige kurser) har alene en max grænse på 10 dages kursus. Der er ikke noget max beløb for udgifter relateret til selve uddannelsen. Med mindre det er en modul-uddannelse, så er der et max på 20.000 kr. pr. modul.
  • Kurser udenfor positivlisten (private kurser) har en max grænse på 1.500 kr. pr. dag i max 10 dage (max 15.000 kr. pr. år).
    Transportudgifter dækkes med max 1.000 kr. pr. kursusforløb.
  • Der gives ingen lønkompensation, da det forudsættes, at medarbejderen opretholder sin løn i uddannelsesperioden.

Faglig Puls dækker med op til 30.000 kr.

Transportomkostninger dækkes, dog kun den billigste befordringsmåde og indenfor maksimum grænsen på 30.000 kr. (evt. fratrukket offentlige tilskud)

ESL støtter med max 3.000 kr. pr. dag i max 7 dage (max 21.000 kr. pr. år).

3F støtter med max 3.000 kr. pr. dag i max 5 dage (max 15.000 kr. pr. år).

Transportudgifter dækkes med max 200 kr. pr. kursusdag i både ESL og 3F, såfremt udgiften IKKE dækkes af andre.

For alle fire overenskomster gælder det, at støttebeløbet fratrækkes offentlige tilskud, som f.eks. VEU eller SVU-godtgørelse.

Overstiger de samlede udgifter maksimumbeløbet for de respektive overenskomster tildeles den maksimale refusion under forudsætning af, at ansøgningen er godkendt. 

Hvilke udgifter kan der søges refusion til?
Kompetencefondene dækker følgende udgifter:

  • Deltagergebyr på uddannelsen
  • Materialer
  • Ophold
  • Evt. transport
  • Lønrefusion til boligorganisationen for medarbejdernes fravær (løn incl. pension under kurset). Dette gælder dog ikke for HK

Skal ansøger være medlem af en fagforening?
Nej, det er ikke nødvendigt.

Kan elever søge?
Nej, elever er ikke omfattet.

Kan ledere få del i midlerne?
Ja, hvis de er omfattet af overenskomsten imellem BL og hhv. HK, Faglig Puls, ESL og 3F.

Kan midlerne anvendes til gruppeansøgninger?
Nej, alene ansøgning til individuelle selvvalgte uddannelser kommer i betragtning. 

Såfremt der søges om flere individuelle ens kurser fra samme boligorganisation i én omgang, vil det blive betragtet som en gruppeansøgning, og den vil blive afvist.

Kan midlerne anvendes til intern læring/interne kurser?
Alene efter særlig tilladelse.

Kan midlerne anvendes til at honorere eksterne undervisere, som kommer til virksomheden og underviser?
Alene efter særlig tilladelse.

Kan boligorganisationen altid forvente at få tilskud?
Hvis uddannelsen er på positivlisten, og hvis der er penge til rådighed i fonden, kan man som udgangspunkt påregne af få pengene. Dog forbeholder fondene sig ret til at vurdere hver ansøgning udfra det generelle fordelingsprincip om, at pengene skal tilgå medarbejdere fra flest mulige boligorganisationer.

Hvis uddannelsen ikke er på positivlisten, og bestyrelsen skønner, at uddannelsen ikke er relevant, er for dyr eller skal være arbejdsgiverbetalt, vil uddannelsen ikke blive bevilliget. 

Skal den gennemførte uddannelse dokumenteres, og kan pengene evt. blive krævet tilbage?
Når uddannelsesdatoen er passeret, vil vi forvente, at medarbejderen har gennemført uddannelsen og bede boligorganisationen om at fremsende dokumentation i form af f.eks. kursusbevis, kvitteringer og lignende. 

Refusionen udbetales først, når dokumentation for gennemført uddannelse er modtaget. Dokumentationen skal indsendes inden 3 måneder efter endt uddannelse. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, bortfalder retten til refusion.

Der kan ikke blive tale om evt. tilbagebetaling.

Kan deltidsansatte søge?
Deltidsansatte sidestilles med fuldtidsansatte, dog beregnes evt. lønkompensation for Faglig Puls, ESL og 3F i forhold til den udbetalte løn. 

Kan medarbejdere, som er afskediget eller har sagt op, få del i midlerne?
Ja, så længe uddannelsen sker i opsigelsesperioden. 

Kan en medarbejder få tildelt midler til uddannelse flere år i træk?
Ja, hvis medarbejderen opfylder de stillede krav, men de respektive bestyrelser forbeholder sig ret til at prioritere ansøgningerne.

Kan der tildeles midler, som strækker sig over flere år til en uddannelse?
Ja, men der skal ansøges for hvert modul. Inden udbetaling af tilskud til det enkelte modul, skal der forevises dokumentation for gennemførelse af det foranliggende modul. Max beløb pr. modul på positivlisten er 20.000 kr. for HK.

Dækker midlerne løn?
Ja, for Faglig Puls, ESL og 3F udbetales lønkompensation inkl. pension (fratrukket eventuelt offentlige tilskud), men dette gælder ikke for HK.

Dækker midlerne kursusudgifter og materialer?
Ja, indtil maksimumsgrænsen for den respektive fond (fratrukket eventuelt offentlige tilskud) er nået for de samlede udgifter. 

Dækker midlerne transportudgifter?
Ja.

HK dækker med et loft på max. 1.000 kr. pr. kursusforløb og indenfor den samlede max grænse for den respektive fond (fratrukket evt. offentlige tilskud).

Faglig Puls dækker til billigste transportmåde.

ESL og 3F dækker med max. 200 kr. pr. dag. 

Transport udgifter dækkes ikke ved AMU-kurser.

Dækker midlerne udgifter til overnatning m.m.?
Ja, men højest med et beløb svarende til statens takster pr. overnatning og indenfor den samlede maksimumsgrænse (fratrukket eventuelt offentlige tilskud). 

Kan midlerne anvendes med tilbagevirkende kraft?
Nej, alene fremadrettet. Det betyder, at du ikke kan få midler for gennemført uddannelser, hvis der ikke på forhånd er givet tilsagn om dækning fra fondene.

Hvordan beregnes lønkompensation for Faglig Puls, ESL og 3F?
Lønkompensation udregnes på følgende måde:

 • Månedsløn (inkl. pension) / månedlige timeantal = timelønnen

Hvem kan svare på spørgsmål om kompetencefondene?
BL har medarbejdere, der kan besvare spørgsmål omkring fondenes formål, ansøgning og udbetalingsprocesser. Kontakt BL på telefon 3376 2000 med dine spørgsmål.

Sideansvarlig: Lars Schmidt
Oprettet: 04. apr. 2016, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS